Privacy Policy

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna)

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pacific.org Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r 406, 61-441 Poznań,

2. Z Administratorem można kontaktować się:
a. listownie
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@pacific.org

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a. Wpisu na listę oczekujących na zawarcie umowy dot. świadczenia usług przez Pacific.org Sp. z o.o. obejmujących otwarcie konta w aplikacji Pacific, zawarcia umowy oraz jej wykonywania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*,
b. wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*,
c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, jakim jest ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z zawartych umów – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*,
d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego – podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*,
a. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim są wewnętrzne cele administracyjne Administratora, dla których Pani/Pana dane osobowe mogą być przesyłane pomiędzy spółkami powiązanymi z Administratorem (grupa przedsiębiorstw, do której należy Administrator) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

5.Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:
a. podwykonawcy Administratora (na podstawie umowy powierzenia) np. podmioty świadczące usługi wsparcia i utrzymania IT, usługi księgowe, usługi archiwizacji i zarządzania dokumentacją, doradztwo prawne, usługi audytu,
b. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. policja, prokuratura, sąd, Urząd Skarbowy,
c. podmioty powiązane z Administratorem, wchodzące w skład grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla wewnętrznych celów administracyjnych tej grupy przedsiębiorstw.

6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia rozwiązania lub wykonania umowy. Okres 6 lat wynika z obowiązku przechowywania dokumentacji na podstawie ustawy rachunkowości, a także w związku z koniecznością ochrony Administratora przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez Administratora, w okresie przedawnienia potencjalnych roszczeń.

7.Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy z Administratorem.

8.Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do usunięcia danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).

9.Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

10. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych, które wymagają Pani/Pana zgody jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów, do realizacji których te dane są niezbędne.

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało w sposób zapewniający poziom bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nie niższy niż zagwarantowany na podstawie przepisów
obowiązujących w krajach należących do EOG, w tym na podstawie RODO*.
Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.

12. Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (także jako „RODO”)

Download our app

Check which of your friends are using Pacific. Download our app, create an account and see for yourself!

App Store iconGoogle Play icon